MOPS Będzin

Tu znajdziesz najnowsze ogłoszenia dotyczące możliwości zatrudnienia lub odbycia praktyk w MOPS Będzin. Jeżeli w tej chwili nie ma na naszej stronie żadnej oferty możesz skontaktować się z naszym działem kadrowym i tam uzyskać niezbędne informacje.

 

DZIAŁ KADR:

tel.: (32) 296 21 34
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nabór na stanowiska pracy w MOPS Będzin odbywa się w drodze konkursu. Informacje o konkursach zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty zgłaszane poza procedurą konkursową nie będą rozpatrywane.


 

Konsultant ds.Interwencji i Wsparcia w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego

Wymagania niezbędne:

Konsultantem ds. interwencji i wsparcia może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub wykształcenie wyższe na kierunku socjologia lub wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub posiada certyfikat psychoterapeuty lub osoba z wyższym wykształceniem posiadająca szkolenia lub studia podyplomowe z interwencji kryzysowej;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista;
 • zdolność analitycznego rozwiązywania problemów;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • asertywność;

 

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie działań interwencyjnych w środowisku.

2. Rozpoznawanie sytuacji problemowych Klientów i udzielanie im wszechstronnej pomocy.

3. Składanie przed Sądem/Prokuraturą wyjaśnień dotyczących funkcjonowania osobistego, społecznego i zawodowego Klientów wobec, których toczy się postępowanie wynikające z podjętych działań interwencyjnych.

4. Współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi instytucjami w zakresie podejmowanych działań interwencyjnych.

5. Prowadzenie konsultacji indywidualnych.

6. Prowadzenie dokumentacji z przebiegu interwencji i konsultacji.

7. Organizowanie spotkań Klientów w ramach grupy terapeutycznej.

8. Udzielanie poradnictwa specjalistycznego.

9. Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie usprawniania osób i rodzin do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

10. Udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz Klientów wobec, których podejmowane były działania interwencyjne.

11. Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników socjalnych MOPS oraz jednostek organizacyjnych MOPS.

11.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego:

 • kierowania się zasadą dobra osób i rodzin, którymi służy poszanowanie ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
 • przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
 • udzielania osobom, którym służy pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
 • zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności zawodowych, zwłaszcza zachowania w tajemnicy informacji związanych z ochrona danych osobowych, zachowanie tajemnicy obowiązuje także po ustaniu zatrudnienia,
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem, związkami wyznaniowymi i innymi organizacjami charytatywnymi w zakresie zaspokajania potrzeb osób kwalifikujących się do świadczeń pomocy społecznej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, pok. 40 w godz. 8.00 – 15.00.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

Patrycja Gruca – Hołota

 

Pracownik Socjalny

praca w mopsDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej.

Czytaj więcej: Pracownik Socjalny