MOPS Będzin

Tu znajdziesz najnowsze ogłoszenia dotyczące możliwości zatrudnienia lub odbycia praktyk w MOPS Będzin. Jeżeli w tej chwili nie ma na naszej stronie żadnej oferty możesz skontaktować się z naszym działem kadrowym i tam uzyskać niezbędne informacje.

 

DZIAŁ KADR:

tel.: (32) 296 21 34
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nabór na stanowiska pracy w MOPS Będzin odbywa się w drodze konkursu. Informacje o konkursach zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty zgłaszane poza procedurą konkursową nie będą rozpatrywane.


 

Superwizor

Ogłoszenie o pracę

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

poszukuje superwizora do przeprowadzenia superwizji pracownikom

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Termin realizacji: marzec - grudzień 2017 r.


Wymagania:

 1. wykształcenie i kwalifikacje wymagane dla superwizora,
 2. doświadczenie w prowadzeniu superwizji (minimum dwie rekomendacje, itp.)

 

CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz stawkę za godzinę superwizji należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1 bądź przesłać na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.


W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Psycholog

Ogłoszenie o pracę

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1 poszukuje: Psychologa w Klubie Integracji Społecznej

 

Wymiar etatu:  ½


Mile widziane osoby z niepełnosprawnością.


 

1. Wymagania wobec kandydata obejmują:
- wykształcenie: wyższe,mile widziana specjalizacja w dziedzinie psychologia kliniczna
- doświadczenie zawodowe: 1 rok
- znajomość przepisów prawa: Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Ustawa o pomocy społecznej,
- cechy osobowości: kultura osobista, empatia, odporność na stres, otwartość na zmiany


 
2. Zakres zadań na stanowisku:
- prowadzenie konsultacji indywidualnych, zajęć psychoedukacyjnych,
- wykonywanie diagnostyki psychologicznej,
- zbieranie, opracowanie danych o pacjentach w celu naukowego wykorzystania,
- współpraca z pozostałymi pracownikami Działu Poradnictwa specjalistycznego

 

3. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- kwestionariusz osobowy
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych specjalizacjach, kursach, szkoleniach
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o niekaralności
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych Dz.U.2014.1182 j.t.)


4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1 lub droga elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultant ds. Rodzin

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: 
PRACOWNIK SOCJALNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie 
przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej 

 

Forma zatrudnienia

umowa o pracę na zastępstwo - 3/4 etatu.


Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin - pokój 47 lub 40 w godz.: pn 7.30-17.00, wt-pt 7.30-15.30.

Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer: (32) 296 21 45, (32) 296 21 34 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.  Posiada wykształcenie: wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
 3. Staż pracy – minimum 5 lat stażu pracy.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
 2. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.
 3. Umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w zakresie pracy z rodziną.
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 5. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 6. Umiejętność współpracy w zespole.
 7. Odporność na sytuacje stresowe.
 8. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
 9. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy.
Do zadań specjalisty pracy z rodziną należy w szczególności:

 

 1. Praca w środowisku na terenie Będzina w miejscu zamieszkania rodziny, praca w dziale Poradnictwa Specjalistycznego.
 2. Sporządzanie opinii o rodzinie na potrzeby Sądów oraz innych organów.
 3. Ścisła współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 4. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które wpływają na negatywne funkcjonowanie rodziny.
 5. Współpraca z asystentami rodziny, inicjowanie nowych form wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
 6. Prowadzanie warsztatów dla rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi.
 7. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 

V. Wymagane dokumenty:


 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy ( CV).
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U.z 2014 r. poz. 1182 późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11 2008r. pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014r poz. 1202 z późn. zm.).”

 

Pracownik Socjalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: 
PRACOWNIK SOCJALNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie 
przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej 

 

Forma zatrudnienia

umowa o pracę.


Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin - pokój 40 w godz.: pn 7.30-17.00, wt-pt 7.30-15.30.

Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer: 32 296 21 31 lub 32 296 21 34 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie zgodne z warunkami art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

 
Zakres zadań pracownika socjalnego:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy jako pracownik socjalny; 
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy; 
 • umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem; 
 • komunikatywność, zaangażowanie, asertywność; 
 • umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych zawierających:

 • życiorys; 
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • klauzulę o treści "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)".