MOPS Będzin

Tu znajdziesz najnowsze ogłoszenia dotyczące możliwości zatrudnienia lub odbycia praktyk w MOPS Będzin. Jeżeli w tej chwili nie ma na naszej stronie żadnej oferty możesz skontaktować się z naszym działem kadrowym i tam uzyskać niezbędne informacje.

 

DZIAŁ KADR:

tel.: (32) 296 21 34
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nabór na stanowiska pracy w MOPS Będzin odbywa się w drodze konkursu. Informacje o konkursach zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty zgłaszane poza procedurą konkursową nie będą rozpatrywane.


 

Konsultant ds.Interwencji i Wsparcia w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego

Wymagania niezbędne:

Konsultantem ds. interwencji i wsparcia może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub wykształcenie wyższe na kierunku socjologia lub wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub posiada certyfikat psychoterapeuty lub osoba z wyższym wykształceniem posiadająca szkolenia lub studia podyplomowe z interwencji kryzysowej;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista;
 • zdolność analitycznego rozwiązywania problemów;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • asertywność;

 

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie działań interwencyjnych w środowisku.

2. Rozpoznawanie sytuacji problemowych Klientów i udzielanie im wszechstronnej pomocy.

3. Składanie przed Sądem/Prokuraturą wyjaśnień dotyczących funkcjonowania osobistego, społecznego i zawodowego Klientów wobec, których toczy się postępowanie wynikające z podjętych działań interwencyjnych.

4. Współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi instytucjami w zakresie podejmowanych działań interwencyjnych.

5. Prowadzenie konsultacji indywidualnych.

6. Prowadzenie dokumentacji z przebiegu interwencji i konsultacji.

7. Organizowanie spotkań Klientów w ramach grupy terapeutycznej.

8. Udzielanie poradnictwa specjalistycznego.

9. Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie usprawniania osób i rodzin do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

10. Udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz Klientów wobec, których podejmowane były działania interwencyjne.

11. Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników socjalnych MOPS oraz jednostek organizacyjnych MOPS.

11.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego:

 • kierowania się zasadą dobra osób i rodzin, którymi służy poszanowanie ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
 • przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
 • udzielania osobom, którym służy pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
 • zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności zawodowych, zwłaszcza zachowania w tajemnicy informacji związanych z ochrona danych osobowych, zachowanie tajemnicy obowiązuje także po ustaniu zatrudnienia,
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem, związkami wyznaniowymi i innymi organizacjami charytatywnymi w zakresie zaspokajania potrzeb osób kwalifikujących się do świadczeń pomocy społecznej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, pok. 40 w godz. 8.00 – 15.00.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

Patrycja Gruca – Hołota

 

Pracownik Socjalny w Klubie Integracji Społecznej

Główne obowiązki:


1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
2. Prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem metod pracy socjalnej
3. Praca socjalna ze środowiskiem lokalnym przy współdziałaniu z organizacjami i społecznościami lokalnymi 4. Udzielanie wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz informowanie
o dostępnych formach pomocy
5. Prowadzenie zajęć i warsztatów z zakresu treningów budżetowych, treningów czystości, racjonalnego gospodarowania czasem oraz innych zajęć wynikających z potrzeb osób objętych wsparciem.
6. Inicjowanie środowiskowych form pomocy skierowanych na aktywizację społeczności lokalnej.
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami użyteczności publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz współpraca międzysektorowa w zakresie realizacji zadań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

 

Wymagania niezbędne:


1. Wykształcenie zgodnie z art. 116 ust 1 ustawą o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985), tj. osoba , która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.
2. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o ochronie zdrowia psychicznego,
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Znajomość obsługi komputera pakietu MS Office.
4. Komunikatywność.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Odpowiedzialność.
7. Stanowczość.
8. Kultura osobista.

 

Wymagania dodatkowe:


1. Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
2. Praca z trudnym klientem.
3. Praca na rzecz społeczności lokalnej.
4. Praca z grupami osób ukierunkowana na wsparcie i pomocy w rozwiązywaniu problemów.
5. Umiejętność pracy pod presją czasu.


Informacja o warunkach pracy:


1. Miejsce pracy: w siedzibie pracodawcy, w miejscach prowadzenia działalności przez pracodawcę oraz w środowisku w granicach miasta Będzin.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Praca w systemie równoważnego systemu czasu pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożenie osobiście w siedzibie tut. Ośrodka ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin (pokój 47) w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 296-21-34

Pracownik Socjalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko: 
PRACOWNIK SOCJALNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie 
przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej 

 

Forma zatrudnienia

umowa o pracę.


Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin - pokój 47 w godz.: pn 7.30-17.00, wt-pt 7.30-15.30.

Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer: 32 296 21 31 lub 32 296 21 34 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie zgodne z warunkami art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

 
Zakres zadań pracownika socjalnego:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy jako pracownik socjalny; 
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy; 
 • umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem; 
 • komunikatywność, zaangażowanie, asertywność; 
 • umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych zawierających:

 • życiorys; 
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • klauzulę o treści "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)".