MOPS Będzin

Tu znajdziesz najnowsze ogłoszenia dotyczące możliwości zatrudnienia lub odbycia praktyk w MOPS Będzin. Jeżeli w tej chwili nie ma na naszej stronie żadnej oferty możesz skontaktować się z naszym działem kadrowym i tam uzyskać niezbędne informacje.

 

DZIAŁ KADR:

tel.: (32) 296 21 34
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nabór na stanowiska pracy w MOPS Będzin odbywa się w drodze konkursu. Informacje o konkursach zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty zgłaszane poza procedurą konkursową nie będą rozpatrywane.


 

Asystent Rodziny w Dziale Poradnictwa Specjalistycznego

1. Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 1
42-500 Będzin

2. Wymiar czasu prac : pełny etat - w systemie zadaniowego czasu czasu pracy
3. Liczba stanowisk pracy – 1
4. Umowa na czas nieokreślony
5. Warunki pracy:
praca w środowisku, na terenie miasta Będzin – w miejscu zamieszkania rodziny oraz wykonywanie czynności administracyjno - biurowych.

 

6. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 j.t. ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
3) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
- zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608).
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

7.Wymagania dodatkowe:

1) wysoka kultura osobista;
2) równowaga emocjonalna;
3) zdolność analitycznego rozwiązywania problemów,
4) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
5) odporność na stres;
6) odpowiedzialność
7) asertywność;
8) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
9) dobra znajomość przepisów prawa z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 

Oferty należy składać w dziale kadr (pok 47 lub 40) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1

(32) 296 21 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.