a4 poziom

Miasto Będzin informuje, iż uzyskało dofinansowanie na  realizację projektu  pn. „Aktywni i samodzielni”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX  „Włączenie społeczne" Działanie 9.2. „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne" Poddziałanie 9.2.5. „Rozwój usług społecznych – konkurs".


Projekt będzie wdrażany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie.

Całkowity koszt projektu – 139 496,56 zł.

Kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 118 572,07 zł,
realizacja projektu planowana jest w okresie: 01.06.2021r. - 31.12.2022r.
 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Będzin. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) 6 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel zostanie osiągnięty poprzez wsparcie i rozwój form pracy z rodziną w ramach asystentury rodziny oraz zwiększenia dostępności do usług poradnictwa rodzinnego, planuje się m.in.:

  • konsultacje z psychoterapeutą,
  • wsparcie terapeutyczne,
  • wsparcie asystenta rodziny,
  • porady terapeuty uzależnień,
  • porady pedagoga,
  • warsztaty i doradztwo prawne,
  • porady psychologa,
  • Uczestnikami/ Uczestniczkami projektu będą osoby/rodziny (dorośli i dzieci) mieszkańcy Będzina, w szczególności z dzielnicy Grodziec, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia takim wsparciem. 

 

 

Zainteresowanych projektem zapraszamy do kontaktu telefonicznego: (32) 296-21-45, (32) 307-37-17.