Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 1

Punkt obsługi pokój 35

tel: (32) 296 21 52

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

 

Zapomoga przysługuje:

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin się dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznemu stanowią inaczej.

Postępowanie w sprawie o przyznanie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka. 

W przypadku gdy o jednorazową zapomoga wnioskuje rodzic, zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Ubiegając się o jednorazową zapomogę do Wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę;
 • odpis skróconego aktu urodzenia się dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny akt urodzenia się dziecka;
 • w przypadku dziecka przysposobionego: prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • w przypadku dziecka będącego pod opieką prawną: orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
 • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców);
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art.30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tj. numer konta osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

W przypadku gdy jedno z rodziców jest zameldowane na terenie innej gminy, zamieszkujących w Będzinie - zaświadczenie z gminy stałego zameldowania, że nie ubiegają się tam o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.