Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 1

Punkt obsługi pokój 35

tel: (32) 296 21 52

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny należy:

 • Pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego dostępny na stronie w dziale "Wnioski - druki" lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1.
 • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - pokój 35.
 

Zasiłek rodzinny przysługuje:

(art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych)

do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia, albo 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


(art. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych)
na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie uczącej się

przy zachowaniu niżej określonego kryterium:

 

GRANICE DOCHODU UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wyszczególnienie

Kryterium dochodowe

(w zł miesięcznie na osobę)

Okres obowiązywania

 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza:

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

zasiłek rodzinny

zasiłek rodzinny

674

764

01.11.2022r.- 31.10.2023r.

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka

674

764

jednorazowo

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

674

764

01.11.2022r.- 31.10.2023r.

samotnego wychowywania dziecka

674

764

01.11.2022r.- 31.10.2023r.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

674

764

01.11.2022r.- 31.10.2023r.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

674

764

01.11.2022r.- 31.10.2023r.

rozpoczęcia roku szkolnego

674

764

jednorazowo

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

674

764

01.11.2022r.- 31.10.2023r.

 

Zasiłek rodzinny przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko. Do zasiłku rodzinnego przysługuje 8 dodatków, wypłacanych jeżeli zachodzą określone okoliczności (np. rozpoczęcie roku szkolnego, urodzenie dziecka).

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo - wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt

śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo - leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo pieczy zastępczej;

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Obowiązujące kwoty świadczeń:

ZASIŁKI RODZINNE

obowiązują od 01.11.2022r.- 31.10.2023r.

Okres obowiązywania

Wyszczególnienie

Kwota miesięcznie

01.11.2022r.- 31.10.2023r.

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

95

124zł

135

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

Kwota świadczenia

Uwagi

Urodzenia dziecka

1000 zł

Jednorazowo

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł

miesięcznie

Samotnego wychowywania dziecka

193

miesięcznie

Samotnego wychowywania dziecka

273

miesięcznie na dziecko niepełnosprawne

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

95

miesięcznie, na trzecie i kolejne dziecko

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90

miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

110 zł

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Rozpoczęcia roku szkolnego

100 zł

jednorazowo na dziecko, wypłacany w miesiącu faktycznego rozpoczęcia roku szkolnego

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

113

10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko zamieszkujące w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

69

10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko dojeżdżające do miejscowości, w której znajduje się szkoła