Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
(art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

 

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776zł
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600zł
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
  • przy jednoczesnym wystąpieniu przynajmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej