W dniu 5 maja br. w Dzienniku Ustaw (poz. 852), została opublikowana ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Powyższa ustawa w art. 10, uchyla z dniem 6 sierpnia 2023 r. art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawa covidowa).

 

Uchylany przepis art. 15h dotyczy między innymi przedłużenia z mocy prawa orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Należy przypomnieć, że na podstawie ww. przepisu art. 15h, organy właściwe (i odpowiednio wojewodowie w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) przedłużają prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności: świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Natomiast na skutek uchylenia od 6 sierpnia 2023 r. ww. art. 15h, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upływać będzie w okresie od 6 sierpnia 2023 r. (czyli od dnia wejścia w życie przepisu uchylającego art. 15h), nie będą już przedłużane z mocy prawa i tym samym nie będą już z urzędu przedłużane żadne świadczenia przyznane w oparciu o takie orzeczenia.

Jednocześnie ww. ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw wprowadza w art. 23 dodatkową regulację, zgodnie z którą, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:
1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia wżycie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. - jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Konsekwencją ponownego przedłużenia z mocy prawa na podstawie ww. art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ważności ww. orzeczeń będzie również konieczność odpowiedniego przedłużenia z urzędu przez organy właściwe (i odpowiednio wojewodów) prawa do uzależnionych od niepełnosprawności: świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Obowiązek odpowiedniego przedłużenia z urzędu prawa do ww. świadczeń jest uregulowany w art. 26 ww. ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana decyzji następuje z urzędu, a wszczęcie postępowania w sprawie zmiany z urzędu decyzji, nie wymaga zawiadamiania strony (art. 26 ust. 2-3 ww. ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw).