Miejsce na artykułu z aktualnościami

ue loga

Program Korpus Wsparcia Seniora finansowany jest z dotacji celowej budżetu Państwa na dofinansowanie zadania w postaci usługi wsparcia na rzecz seniorów w roku 2024.

dodatek osłonowy

Minister Klimatu i Środowiska w dniu 16 stycznia 2023 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. 2024 poz. 59). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. od 19.01.2024 r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK_DO_20224..pdf)Wniosek Dodatek Osłonowy[ ]341 kB
Kieliszek

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 15 stycznia 2024 roku do dnia 15 grudnia 2024 roku w placówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie realizowane jest zadanie pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą domową i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”. Darmowe konsultacje psychologiczne odbywają w każdy czwartek od 10:00 - 14:00 (4h).

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r.

Prezydent Miasta Będzina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Dodatek będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych- nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

długopis

W związku z wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2024 r. zmianami prawnymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych, wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429), w zakładce „do pobrania” opublikowane zostały nowe/ zaktualizowane wzory wniosków o świadczenia rodzinne (w tym dot. świadczenia pielęgnacyjnego):

Nadchodzące niskie temperatury mogą okazać się czynnikiem bezpośrednio zagrażającym zdrowiu i życiu osób bezdomnych, starszych oraz samotnych. Prosimy o zwracanie bacznej uwagi na sytuację wyżej wymienionych osób i przekazywanie informacji odpowiednim służbom aby mogli sprawnie reagować. Szczególnie jesienią i zimą, przy niskich temperaturach organizm ludzki bardzo szybko się wychładza.

zmiany

Działając na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) Prezydent Miasta Będzin, informuję o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna: 26 lipca 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.