Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) Priorytet FESL.05 Działanie FESL.05.01 Aktywizacja zawodowa poprzez PUP - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

 

Cel projektu: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Będzinie

Okres realizacji projektu: od 01.06.2023 r. do 31.12.2024 r.

Wartość dofinansowania projektu: 7 482 513,92 zł, w tym z UE:  6 360 136,83 zł.

Grupa docelowa: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie, zwłaszcza:

 1. znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
 • kobiety
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 1. osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym przede wszystkim:
 • z grupy NEET
 • samotnie wychowujące dzieci
 • opuszczające piecze zastępczą
 • pochodzenia migranckiego.

Formy wsparcia:

 1. pośrednictwo pracy
 2. poradnictwo zawodowe
 3. staże
 4. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 5. wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
 6. bony na zasiedlenie
 7. prace interwencyjne.


Przewidywane efekty /rezultaty Projektu: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 155 osób (w tym: 82 kobiet).

Załączniki:
Pobierz plik (1.pdf)Program regionalny[ ]36851 kB